Tập đoàn Enterprize Energy và các đối tác làm việc với UBND Tỉnh Bình Thuận

 
Tổ hợp nhà đầu tư và các đối tác làm việc với UBND Tỉnh Bình Thuận chi tiết về tiến độ triển khai và các công việc của dự án.