Nghị quyết 55: Cơ hội mới cho khu vực tư nhân đầu tư vào năng lượng

Nghị quyết số 55 là bước đột phá trong phát triển năng lượng quốc gia và là "chìa khóa" mở ra sự thuận lợi cho khu vực tư nhân tham gia đầu tư trong lĩnh vực điện năng.

Nghị quyết số 55 về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được Bộ Chính trị ký ban hành. Nghị quyết nêu rõ phải phát triển cân đối hài hòa các nguồn điện, một mặt khai thác những nguồn năng lượng sơ cấp, hóa thạch trong nước, đồng thời tập trung ưu tiên năng lượng tái tạo, năng lượng điện khí. 

Hiện nay, 28% tổng công suất phát điện đến từ khu vực tư nhân dưới các hình thức đầu tư đa dạng, hiệu quả như: hợp đồng BOT, IPP. Trong thời gian tới, những trung tâm năng lượng tái tạo sẽ được hình thành. Những trung tâm này phải dựa trên nền tảng, lợi thế của công nghệ, vị trí địa lý, tiềm năng cân đối trong tổng sơ đồ yêu cầu năng lượng quốc gia. 

Nghị quyết của Bộ Chính trị cũng xác định rõ, riêng với điện tái tạo, năng lượng tái tạo yêu cầu tiếp tục rà soát và có được những cơ chế chính sách mới, mang tính đột phá. Về khung khổ luật pháp, không chỉ Luật Điện lực, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả mà cả những luật mới như Luật về năng lượng tái tạo cũng được dự trù theo tinh thần của Nghị quyết 55, nhất là tinh thần tiếp tục giải phóng các nguồn lực, tạo điều kiện cho khu vực kinh tế tư nhân tham gia sâu vào thị trường năng lượng quốc gia.

Nguồn: VTV