TRONG ĐIỀU KIỆN THÍCH ỨNG AN TOÀN Ở TỈNH BÌNH THUẬN

Kết quả thực hiện mục tiêu “kép” trong phát triền kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch bệnh tại tỉnh Bình Thuận

Phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 được Đảng, Nhà nước đặt ra từ sớm. Ngay trong năm đầu tiên cùa đại dịch (năm 2020), Việt Nam đã chủ trương thực hiện mục tiêu “kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh te - xã hội. Trong từng thời điểm cụ thể và với từng ngành kinh tế, từng địa phương, các biện pháp thực hiện mục tiêu “kép” cũng linh hoạt, căn cứ vào mức độ lây lan cùa dịch bệnh. Tuy nhiên, mục tiêu phòng, chống dịch, bảo đàm sức khỏe, tính mạng người dân luôn được đặt lên trước hết và trên hết.Là tỉnh ờ vị trí cửa ngõ kết nổi với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam - khu vực có số ca nhiễm cao nhất nước nên tỉnh Bình Thuận chịu nhiều tác động, ảnh hường cùa đại dịch COVID-19. Trong giai đoạn dịch bệnh căng thăng nhất, tình Bình Thuận vần giữ vững là “vùng xanh”, “vùng đệm” trong khi 18 tỉnh, thành phố phía Nam thực hiện giãn cách xã hội theo Chi thị số 16/CT-TTg cùa Thủ tướng Chính phủ. Đến hểt năm 2021, toàn tỉnh ghi nhận hơn 25.000 ca mắc COV1D-19. gần 300 ca tử vong. Dịch bệnh ảnh hưởng nhiều đến đời sổng, việc làm của nhân dân, hoạt động thu hút đầu tư, sản xuất, kinh doanh, trong đó ngành du lịch thiệt hại nặng nề nhất với 2 năm liên tiếp tăng trường âm, nhiều doanh nghiệp tạm dừng hoạt động và đứng trước nguy cơ phá sản...

Trong khó khăn đó, Đàng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Thuận có nhiều nồ lực, cố gắng, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế- xã hội và đă đạt những kết quà khà quan. Mặc dù tốc độ tăng trường tống sản phẩm nội tỉnh (GRDP) năm 2021 chi đạt 2,77% nhưng thu ngân sách nhà nước đạt 166,86% dự toán, tăng 122,36% so với năm 2020, nhờ các hiệu ứng lan tỏa từ năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021. Sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển với giá trị sàn xuất tăng 6,16%, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 21,8%, thu hút vốn đầu tư phát triển tăng 8.6% so với năm 2020. Ngành du lịch sớm mở cửa đón khách trớ lại ngay sau khi Chính phu ban hành Nghị quyết số 128-NỌ/CP' ’. Sản xuất nông nghiệp và đánh bắt hải sản ổn định, khu vực nông nghiệp, nông thôn vần là trụ đỡ của nền kinh tể. Các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn bảo đảm tiến độ thi công và giải ngân dù có những thời điểm rất khó khăn do dịch bệnh xâm nhập vào cộng đồng, lưu thông nguyên vật liệu ách tắc. Các chính sách an sinh, phúc lợi xă hội cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, lao động bị ảnh hưởng do dịch, bệnh được thực hiện đầy đù, kịp thời. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững.

           

Đạt được những kết quả trên là do tỉnh Bình Thuận vừa chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế trong điều kiện dịch bệnh một cách phù hợp. Kết quả này là nền tảng, là động lực để Bình Thuận phục hồi kinh tế và phát triển mạnh mẽ hơn trong năm 2022 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thẳng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đàng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Một số giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế -  xã hội của tỉnh Bình Thuận:

 

Trong quá trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, Bình Thuận đề ra nhiệm vụ bảo đảm giữ vững ổn định kinh tế - xã hội gắn với thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025, kế hoạc cơ cấu lại nền kinh tế quốc gia giai đoạn 2021 -2025 và các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Theo đó tỉnh Bình Thuận đã tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp sau:

 

Thứ nhất, tháo gỡ “nút thắt” từ nhân tố con người

 

Tỉnh Bình thuận có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên tỉnh chưa phát huy một các có hiệu quả tiềm năng, lợi thế đó. Một trong nhuững yếu tố cản trở sự phát triển cùa tỉnh Bình Thuận là hiệu lực, hiệu quả chưa cao trong hoạt động cua các cơ quan nhà nước và nhân tố con người. Nhiều năm qua, các chi số, như Chi số cải cách hành chính (Par Index). Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAP1), Chỉ số hài lòng của tổ chức cá nhân đối với chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) của tỉnh Bình Thuận thuộc nhóm các tỉnh thấp nhất cả nước. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), tuy ở mức trên trung bình nhưng có xu hương tụt hạng 3 năm liên tục gần đây. Đây là “nút thắt ", “điểm nghẽn" đang cản trở sự phát triển của tỉnh. “Điểm nghẽn" này xuất phát từ nhân tố con người, đang được tỉnh Bình Thuận đặt ớ vị trí ưu tiên hàng đầu để khắc phục, bởi nếu không cải thiện thực trạng trên, nhũng giải pháp khác sẽ khó đem lại hiệu quả.

 

Để khắc phục nút thắt, điểm nghẽ đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự giám sát của người dân trong đó, trách nhiệm cơ quan hành chính nhà nước là trọng tâm. Với mục tiêu chính là nâng cao hiệu quả của chính quyền và hệ thống các cơ quan hành chính, phát huy vai trò, trách nhiêmj của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

 

Thứ hai, thực hiện phục hồi và phát triển kinh tế gắn với quá trình cơ cấu lại nền kinh tế. đổi mới mô hình tăng trưởng.

 

Tỉnh Bình Thuận xác định 3 trụ cột kinh tế cần ưu tiên phát triển là: Công nghiệp (tập trung vào công nghiệp năng lượng), nông nghiệp (gắn với ứng dụng công nghệ cao, tạo chuỗi giá trị) và du lịch. Để triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển, Tỉnh ủy Bình Thuận đã ban hành 5 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, gồm: Nghị quyết về phát triển ngành nông nghiệp hiện đại, bền vững, có giá trị tăng cao; Nghị quyết về phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết về đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xâ hội đến năm 2025; Nghị quyết về phát triển công nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết về chuyền đồi sổ. Trong thời gian tới, Tinh ủy sẽ ban hành Nghị quyết về nâng cao đời sống, thu nhập cho nhân dân. Với việc ban hành các nghị quyết trên, tinh Bình Thuận định hình được tầm nhìn, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho 5 đến 10 năm tới trên nhiều lình vực, trong đó tập trung vào những lĩnh vực mà tỉnh Bình Thuận có tiềm năng và lợi thế.

 

Đối với công nghiệp, tinh Bình Thuận tập trung đẳy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, như khu công nghiệp Tuy Phong ờ phía Bẳc tinh; khu công nghiệp Tàn Đức. Sơn Mỹ 1, Sơn Mỹ 2 ở phía Nam tỉnh, các cụm công nghiệp ở huyện Đức Linh, Tánh Linh. Là tỉnh nằm cận kề vùng kinh tế trọng điểm phía Nam vốn đã quá “chật chội” về không gian phát triển, quá tải lao động và hạ tầng thiết yếu thì việc có đất đai rộng, khí hậu biển trong lành, có đường cao tốc, sân bay, càng biển, nguồn nhân lực tại chỗ tương đối dồi dào nên tỉnh Bình Thuận là điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư. Do vậy, tỉnh Bình Thuận đang đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, “trải thảm đỏ” mời gọi các nhà đầu tư lớn, có tiềm lực, có trình độ khoa học, công nghệ cao.

Phát triển công nghiệp năng lượng là một lợi thế lớn cùa tinh Bình Thuận, nhất là năng lượng tái tạo. Từ năm 2013, Bộ Chính trị đà ban hành Kết luận sổ 76-KL/TW'”, nhấn mạnh xây dựng tinh Bình Thuận trở thành Trung tâm năng lượng mang tầm quốc gia. Sau gần 10 năm thực hiện Kết luận trên, Bình Thuận đà có 47 dự án sản xuất điện đang hoạt động (tổng công suất phát là 6.480 MW). Với kết quà cùa Hội nghị COP 26 và cam kết cùa Thủ tướng Chính phủ Việt Nam về đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, tỉnh Bình Thuận sê có cơ hội lớn đề đẩy nhanh tốc độ phát triển ngành công nghiệp năng lượng tái tạo. nhất là điện gió ngoài khơi, bởi nơi đây có nhiều tiềm năng về bức xạ mặt trời, năng lượng gió. Điều này cũng góp phần thực hiện những quan điểm, định hướng được nêu trong Nghị quyết số 55-NQ/TW cùa Bộ Chính trị. Nắm bát cơ hội này, Bình Thuận đã nhấn mạnh thông điệp: Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư tiếp cận đất đai, mặt hồ, không gian biển để nghiên cứu, kháo sát tiềm năng, đề xuất dự án đầu tư, nhất là điện gió ngoài khơi, điện khí hóa lỏng LNG, sản xuất năng lượng điện từ Hydrogen. Đồng thời, tỉnh Bình Thuận “kiên trì” đề xuất với Chính phủ và các cơ quan chức năng để có được sự “hiện diện” rõ nét các dự án điện gió ngoài khơi có quy mô lớn, như dự án Thăng Long Wind cùa tập đoàn Enterprize Energy (3.400 MW, tống vốn đầu tư 11,9 tỷ USD); dự án điện gió Tuy Phong của tập đoàn Orsted và T&T (4.600 MW, 15 tỷ USD); dự án điện gió AMI AC Bình Thuận của Công ty AMI AC Renewable (1.800 MW, 5 tỷ USD), trong quy hoạch điện VIII quốc gia.

Thứ ba, lấy đu tư công kích hoạt, dn dắt đầu tư tư.

 

Trong bối cảnh kinh tế có nhiều khó khăn, đẩy mạnh đầu tư công sẽ kích thích tổng cầu, làm cho hoạt động kinh tế sôi động hơn, từ đó góp phần thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế trở lại. Trong năm 2021, tỉnh đã thông qua chủ trương đầu tư 297 dự án từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, với tổng vốn đầu tư là 2.918 tỳ đồng; giai đoạn 2021 - 2025 có 662 dự án đầu tư công với tổng kinh phí hơn 20.769 tỷ đồng. Bên cạnh đó, có 3 dự án quan trọng đang được triển khai trên địa bàn là dự án thành phần đường bộ cao tốc phía Đông đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây; dự án Câng hàng không Phan Thiết và dự án hồ chứa nước Kapet. Nhìn chung, số dự án và số vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Thuận không nhiều, song nhiều công trình rất quan trọng, có tác động lan tỏa mạnh và rộng, có ý nghĩa rất lớn trong phát triển kinh tế - xà hội, như: Xây dựng mới đường 719B từ Phan Thiết đến Kê Gà (song song với tuyến đường ven biển 719), đường Hàm Kiệm - Tiến Thành nối Quốc lộ 1 với khu du lịch Tiến Thành, đường Hòn Lan - Tân Hải, đường Tân Minh - Sơn Mỹ, đường Đông Hà - Gia Huynh; các công trình thủy lợi quan trọng, như tuyến kênh tiếp nước liên huyện phía Nam tỉnh, kênh Sông Dinh - Núi Đất, kênh Biền Lạc - Hàm Tân; công trình cầu Văn Thánh... Tỉnh Bình Thuận đang dồn sức, dồn lực đấy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, sớm hoàn thành các công trình, dự án đưa vào sử dụng, góp phần thúc đẩy phát triên kinh tế - xã hội.

Thứ tư, đy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyn đi s.

Trong xu hướng phục hồi chung của cả nước, tỉnh Bình Thuận cần có các giải pháp phục hồi một cách thông minh, sáng tạo, khoa học, vừa không để lỡ nhịp, đi sau, về sau, vừa bảo đảm có tốc độ phục hồi, phát triển cao. Trong quá trình đó, tỉnh Bình Thuận chú trọng đổi mới sáng tạo, chuyển đối số để nâng cao hiệu quả từng ngành, lĩnh vực, từng chủ trương, chính sách và xem đây là khâu đột phá, tạo bước nhảy xa hơn, cao hơn trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đâm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân. Nghị quyết của Tỉnh ủy Bình Thuận về chuyển đối số đã xác định trọng tâm chuyền đổi số theo 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Theo đó, tỉnh Bình Thuận sẽ xây dựng các chính sách địa phương, ưu tiên chuyến đổi số đối với các cơ quan quản lý nhà nước, dịch vụ công, doanh nghiệp, hợp tác xã và thúc đẩy phát triển nền kinh tế “không chạm”. Mục tiêu đến năm 2025, tất cả các thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyển cấp độ 4, hồ sơ công việc của các cơ quan nhà nước các cấp chủ yếu được xử lý trên môi trường internet; hạ tầng băng thông rộng cáp quang phủ tới 80% số hộ gia đình, trường học, bệnh viện; kinh tế sổ chiếm 20% GRDP; đển năm 2030, kinh tế số chiếm 30% GRDP... Để sớm đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu về chuyển đổi số, tỉnh Bình Thuận sẽ tập trung phổ cập kiến thức cho người dân. doanh nghiệp, tạo thói quen sử dụng dịch vụ số, hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi, ứng dụng công nghệ số. Chủ động liên kết với các cơ sở đào tạo, trung tâm nghiên cứu trong và ngoài nước để tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng chuyển đổi sổ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tạo lập môi trường lao động hấp dẫn, hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu thực hiện chuyển đối số. Đồng thời, dành nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng của nền kinh tế số.

Đại dịch COV1D-19 để lại nhiều hậu quả lớn về kinh tế - xã hội. Quá trình phục hồi và phát triển kinh tể - xà hội vừa là thách thức, vừa là cơ hội để cơ cấu lại nên kinh tế với những hướng đi đột phá mới. Là một tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp (bao gồm công nghiệp năng lượng và chế biến, chế tạo); du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, tỉnh Bình Thuận có thể tạo ra những đột phá trong phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên nền tảng một kế hoạch sáng tạo, thông minh, kết hợp hài hòa giữa nhân tố con người, điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế - xã hội hiện có.

Tác giả: Đồng chí Dương Văn An - Ủy viên Trung Ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bình Thuận